Hytaýyň iň ýokary fotoelektrik ulgamlary öndürijisi
Bir gezeklik täzelenip bilýän energiýa çözgütleri üpjün ediji
Lesso ösen gün energiýasy tehnologiýasy bolan adam üçin täze durnukly energiýa ekosistemasyny gurmagy maksat edinýär.
Gün energiýasy taslamasyny meýilleşdirmek / gün energiýasy ulgamy Önümçilik / Gün energiýasy
Professional Gün energiýasy ulgamyny öndüriji
Ygtybarly PV ulgam öndürijisini gözleýän bolsaňyz, ilkinji saýlamaňyz.“Lesso R&D” topary taslamanyň ulanylyş ssenarilerine we elektrik energiýasynyň sarp edilişine, gün panelleriniň güýjüni sazlamaga, dürli üçeklere we beton pollara, şeýle hem inwertorlara we batareýa paketlerine laýyk gelýän gurnama kysymlaryny öz içine alýan doly PV ulgamyny düzüp biler. ýükler üçin gowy işleýändigine göz ýetirmek we ygtybarly we çydamly akylly we ýokary netijeli PV saklaýyş we zarýad beriji toplumy iň ýokary çykdajyly usulda gurmaga kömek etmek.“Grid” we “Grid-galstuk” çözgüdi Öňdebaryjy tehnologiýa Ösen akylly önümçilik Söwda energiýa saklaýyş çözgüdi Täze energiýa, täze durmuş Islendik ýerde, islendik wagt

LESSO Gün paneli

Köp awtobusly (MBB) ýarym kesilen öýjük tehnologiýasynyň ulanylmagy kölege has güýçli garşylyk görkezýär we gyzgyn ýer töwekgelçiligini peseldýär.
Çig mallara berk gözegçilik we ýokary netijeliligi PERC optimizasiýasy PV modulynyň PID-e garşy has gowy garşylygy üpjün edýär.
Daşky gurşawyň has berk howa garşylygyny almak üçin, sanddustsalt mistammoniýa we ş.m.-leriň berk howa synaglary arkaly.
Kislorodyň we uglerodyň mukdary LID-iň pes bolmagyna getirýär.
Seriýa we parallel dizaýn boýunça, RS seriýasyny azaltmak we has ýokary energiýa çykaryşyny we BOS çykdajylaryny peseltmek üçin.
Pes temperatura koeffisiýenti we pes iş temperaturasy has ýokary energiýa öndürmegini üpjün edip biler.

service_img

biz hakda

LESSO Topary, Gonkongda görkezilen (2128.HK) gurluşyk materiallaryny öndüriji bolup, dünýädäki amallaryndan ýyllyk girdejisi 4,5 milliard dollardan geçýär.

LESSO toparynyň öňdebaryjy bölümi bolan LESSO Solar gün panellerini, inwertorlary we energiýa saklaýyş ulgamlaryny öndürmekde we gün energiýasy çözgütleri bilen üpjün etmekde ýöriteleşendir.

5 önümçilik bazamyz, ösen enjamlary tanatmak we fotoelektrik integral BIPV, gün fotoelektrik modullary we gün öýjükleri üçin akylly we awtomatiki önümçilik liniýalaryny dörediň.LESSO gün satuw ulgamy Aziýa, Demirgazyk Amerika, Günorta Amerika, Europeewropa, Günorta Afrika we Eastakyn Gündogary öz içine aldy.

2021-nji ýylda döredilen “LESSO Solar” ajaýyp depginler bilen ösýär.2023-nji ýylyň ahyryna çenli gün panelleri üçin 15GW-den we gün öýjükleri üçin 6GW-dan gowrak dünýä kuwwatyna garaşyň.

Habarlar
Koprak oka
Biz bilen habarlaşyň
LESSO Gün dünýä üçin açylýar. Biz bu ýerde siziň hyzmatyňyzda.